سرویس بذر

شروع از
1,990,000 ریال
ماهانه

این سرویس برای سایت آماده وردپرس ارائه شده است و مناسب برای شروع کسب و کار آنلاین شما می‌باشد. این سرویس قابل ارقاء به سایر سرویس‌های سایت آماده می‌باشد. سایت آماده انتخاب شده 24 ساعت بعد از پرداخت نهایی و ثبت نهایی دامنه توسط سامانه‌های جهانی انجام و اطلاعات ورود به پیشخوان برای شما تیکت خواهد شد. مشاهده همه سایت‌های آماده

سرویس رشد

شروع از
2,290,000 ریال
ماهانه

این سرویس برای سایت آماده وردپرس ارائه شده است و مناسب برای رشد کسب و کار آنلاین شما می‌باشد. این سرویس قابل ارقاء به سایر سرویس‌های سایت آماده می‌باشد. سایت آماده انتخاب شده 24 ساعت بعد از پرداخت نهایی و ثبت نهایی دامنه توسط سامانه‌های جهانی انجام و اطلاعات ورود به پیشخوان برای شما تیکت خواهد شد. مشاهده همه سایت‌های آماده

سرویس بلوغ

شروع از
2,390,000 ریال
ماهانه

این سرویس برای سایت آماده وردپرس ارائه شده است و مناسب برای بلوغ کسب و کار آنلاین شما می‌باشد. این سرویس قابل ارقاء به سایر سرویس‌های سایت آماده می‌باشد. سایت آماده انتخاب شده 24 ساعت بعد از پرداخت نهایی و ثبت نهایی دامنه توسط سامانه‌های جهانی انجام و اطلاعات ورود به پیشخوان برای شما تیکت خواهد شد. مشاهده همه سایت‌های آماده

سرویس گسترش

شروع از
2,490,000 ریال
ماهانه

این سرویس برای سایت آماده وردپرس ارائه شده است و مناسب برای گسترش کسب و کار آنلاین شما می‌باشد. این سرویس قابل ارقاء به سایر سرویس‌های سایت آماده می‌باشد. سایت آماده انتخاب شده 24 ساعت بعد از پرداخت نهایی و ثبت نهایی دامنه توسط سامانه‌های جهانی انجام و اطلاعات ورود به پیشخوان برای شما تیکت خواهد شد. مشاهده همه سایت‌های آماده